۱۸ بهمن ۱۳۹۰

راشل كارسون

سهم او در نهضت محیط زیست

راشل كارسون. Rachel Carson: Rachel Carson Council INC

او هميشه مى‌خواست نويسنده شود، اما يك كلاس زيست شناسى در كالج، مسير زندگى او و به گفتۀ برخى، مسير اين سياره را، تغيير داد. راشل كارسون و داستان زندگی او:

Women in Sciences, Copyright © Women in Sciences, WAMC Northeast Public Radio

سوژه ها

Coming soon
اردیبهشت ۱۳۹۱
Coming soon
فروردین ۱۳۹۱
Coming soon
اسفند ۱۳۹۰
Coming soon
بهمن ۱۳۹۰