۱۵ اسفند ۱۳۹۰

بتی مکُنی و شبکۀ دختربچه‌ها

نجات ۳۵هزار دختر از آزار جنسی

Hazviperi Betty Makoni, Founder of The Girl Child Network, Picture Courtesy of Myhero.com

معلمی که خود در شش سالگی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود، با تشکیل شبکه دختربچه‌ها در زیمبابوه ۳۵ هزار دختر را از آزار جنسی نجات داد.

سوژه ها

Coming soon
اردیبهشت ۱۳۹۱
Coming soon
فروردین ۱۳۹۱
Coming soon
اسفند ۱۳۹۰
Coming soon
بهمن ۱۳۹۰