۱۸ فروردین ۱۳۹۱

چهل تکه دوزی بردگان

سوزنی به وجدان برده داری

Harriet Powers, Pictorial Quilt, 1898

آیا هنر به طبقه خاصی از جامعه تعلق دارد؟

آیا هیچ زمانی تهی‌دستان و یا بردگان، موقعیت و یا اجازه هنرآفرینی داشته‌اند؟

نظرات (1)

خواهشمندیم برای مطالب ارزشمندتان نام مترجم و نویسنده را ذکر کنید.
کپچا
این سوال برای تشخیص این امر است که شما یک شخص بازدیدکننده هستید و از ارسال خودکار ایمیل‌های ناخواسته خودداری شود
Image CAPTCHA
حروفی را که در این تصویر آمده است، وارد کنید

سوژه ها

Coming soon
اردیبهشت ۱۳۹۱
Coming soon
فروردین ۱۳۹۱
Coming soon
اسفند ۱۳۹۰
Coming soon
بهمن ۱۳۹۰